[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng công trình điện Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng công trình điện Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất và các loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán
1.2.3. Hạch toán thiệt hại sản xuất trong xây lắp
1.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.6. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Các hình thức sổ kế toán thường dùng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.3.2. Hình thức Nhật ký chung
1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức Nhật ký- Chứng từ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN HÀ NỘI
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức kế toán của công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý ở công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội
2.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí
2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng công trình điện Hà Nội
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành công trinh xây lắp.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN HÀ NỘI
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tu vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan