[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Yêu cầu quản lý, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1. Yêu cầu quản lý của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Xác định đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.4.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm làm dở
1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Xác định đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2.2. Căn cứ để tính giá thành sản phẩm
1.6. Hình thức ghi sổ kế toán
1.6.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.6.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG LONG VIỆT
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.4. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm làm dở
2.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ
2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LONG VIỆT
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Long Việt
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán chung
3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý và trích trước tiền lương nghỉ phép của lao động trực tiếp sản xuất
3.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.5. Một số kiến nghị và đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan