[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng, sản xuất và thương mại Gia Lộc

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng, sản xuất và thương mại Gia Lộc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1. Đặc điểm công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng và sản phẩm xây lắp
1.1.2. Yêu cầu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp xây dựng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.2.1.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí
1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.3.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.3.3. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng
1.3.3.1. Ý nghĩa của công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.3.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm cuối kì
1.3.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5. Công tác tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.1. Hình thức nhật kí – sổ cái
1.3.5.2. Hình thức Nhật kí chung
1.3.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.5.4. Hình thức Nhật kí chứng từ
1.3.5.5. Hình thức kế toán máy
PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất và Thương mại Gia Lộc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Mô tả quy trình sản xuất kinh doanh chung
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.2.2. Đặc điểm công tác kế toán áp dụng
2.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất và Thương mại Gia Lộc
2.2.1. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán Chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán Chi phí sản xuất chung
2.2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
2.2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm
PHẦN 3. NHỮNG BIỆN PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC
3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc
3.1.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1.2. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc
3.1.3. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần XDSX & TM Gia Lộc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan