[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.2.1. Chi phí sản xuất kinh doanh
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất
1.3.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.3.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang
1.3.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.2. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.6. Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.3.6.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.3.6.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.4. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN xuất VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.4.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Sổ cái
1.4.2. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ
1.4.3. Hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung”
1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Công ty.
2.1.2.1. Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty
2.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.2.4. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phẩn xây dựng số 3 Hà Nội
2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỔ 3 HÀ NỘI
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội
2.2.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất tại Công ty
2.1.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí
2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
2.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
3.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội
3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan