[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện IV

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện IV
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp và ngành xây dựng cơ bản
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp
1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế
1.2.2.2. Phân loại theo mục đích công dụng của chi phí
1.2.2.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí
1.3. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong xây lắp
1.3.2.1. Phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành
1.3.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2. Đối tượng tính giá thành
1.5.3. Phân biệt đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.6.1. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.6.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp
1.6.1.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp
1.6.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.2.1. Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp
1.6.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.6.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.6.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)
1.7.1.1. Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh
1.7.1.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
1.7.1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ hoàn thành tương đương
1.7.2. Phương pháp tính theo đơn đặt hàng
1.7.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.8. Đặc điểm tổ chức hạch toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.8.1. Hạch toán tại đơn vị giao khoán
1.8.2. Hạch toán tại đơn vị nhận khoán
1.9. Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.9.1. Hình thức kế toán Nhật kí - Sổ cái
1.9.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.9.3. Hình thức kế toán Nhật kí chung
1.9.4. Hình thức kế toán Nhật kí chứng từ
1.9.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4
2.1.1. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí và sản xuất của công ty
2.2. Đặc điểm Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán và Chính sách kế toán
2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí
2.3.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.3.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp
2.3.1.3. Chi phí máy thi công
2.3.1.4. Chi phí sản xuất chung
2.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 4
3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng điện 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan