[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.3.4.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán (Công ty xây lắp)
1.3.4.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.5. Nội dung công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1. Đối tượng và kì tính giá thành
1.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.6.2. Hình thức Nhật ký chung
1.6.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.6.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐỨC ĐẠT
2.1. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
2.1.1.1. Vài nét về công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính
2.1.2.2. Sơ lược về quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ
2.1.4.3. Hình thức áp dụng kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
2.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ảnh hưởng tới việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí máy thi công
2.2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.5.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.3. Thực trạng công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.3.1. Đối tượng tính giá thành
2.3.2. Phương pháp tính giá thành
2.3.3. Trình tự tính giá thành
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐỨC ĐẠT
3.1. Nhận xét, đánh giá tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
3.2. Yêu cầu và các nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Đức Đạt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan