[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đối với doanh nghiệp
1.1.2. Yêu cầu về quản lý đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Chứng từ và các tài khoản sử dụng
1.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.2.3. Phương thức kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán và các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.4.2. Hình thức Nhật ký chung
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký- Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP dược phẩm Hà Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.2.3. Xác định giá vốn hàng bán tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP dược phẩm Hà Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan