[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Công ty TNHH Anh Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Công ty TNHH Anh Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.1. Sự cần thiết về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2. Yêu cầu công tác quản lý bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Đặc điểm công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng
1.2.1.1. Doanh thu tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.3. Giá vốn hàng bán
1.2.1.4. Chi phí kinh doanh
1.2.1.5. Xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2. Các phương thức tiêu thụ
1.2.3. Các phương thức thanh toán
1.2.3.1. Phương thức thanh toán trực tiếp (thanh toán ngay)
1.2.3.2. Phương thức thanh toán trả sau (trả chậm)
1.2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.3.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ theo các hình thức tổ chức sổ kế toán
1.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.2. Hình thức Nhật ký chung
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ANH LINH
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ANH LINH
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của công ty TNHH Anh Linh
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.1.2. Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ công ty TNHH Anh Linh
3.2.2. Nhược điểm
3.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán.
3.2.2.2. Thu hồi công nợ và hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.2.3. Công tác ghi sổ chi tiết
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Anh Linh
3.3.1. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán
3.3.2. Hoàn thiện công tác thu hồi nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.3.3, Giải pháp về sổ kế toán chi tiết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan