[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Khải Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Khải Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.1. Đặc điểm quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại các doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại các doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1. Vị trí, ý nghĩa của việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản lý quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.2.1. Một số chỉ tiêu cơ bản và các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.1. Một số chỉ tiêu cơ bản
1.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Phương pháp tính Giá vốn hàng bán
1.2.2.4. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.2.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.7.1. Nhật ký chung
1.2.7.2. Nhật ký – Sổ cái
1.2.7.3. Chứng từ ghi sổ
1.2.7.4. Nhật ký – Chứng từ
1.2.7.5. Kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Bộ máy tổ chức
2.1.2.2. Bộ máy kế toán
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
2.2.1. Kế toán tiêu thụ
2.2.1.1. Kế toán bán hàng
2.2.1.2. Phương pháp tính Giá vốn hàng bán
2.2.1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.4. Kế toán chi tiết
2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.1. Chi phí tiền lương
2.2.2.2. Chi phí khấu hao
2.2.2.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.4. Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
3.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu diểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHẢI MINH
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan