[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Triệu Vương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Triệu Vương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm, vai trò của kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Các phương thức tiêu thụ
1.1.2.1. Phương thức bán buôn
1.1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.1.2.3. Một số phương thức khác
1.1.3. Các phương thức thanh toán
1.1.4. Phương thức xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1.2. Trình tự hạch toán kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.3. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Hình thức Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức sổ trên máy vi tính
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU VƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Triệu Vương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Triệu Vương
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần Triệu Vương
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần Triệu Vương
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
2.2.1. Kế toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
2.2.1.1. Đặc điểm hàng hóa và phương thức tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần Triệu Vương
2.2.1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.1.3. Phương pháp kế toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
2.2.2. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU VƯƠNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Triệu Vương
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Những tồn tại
3.3. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Triệu Vương
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
[/tomtat]

Bài viết liên quan