[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Thuận Thiên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Thuận Thiên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp
1.1.2.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với người cho vay
1.1.2.4. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, người lao động
1.1.2.5. Đối với các đối thủ cạnh tranh
1.1.3. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Phương pháp phân tích
1.2.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.2.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích
1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản
1.3.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
1.3.1.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích tài chính thông qua kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích tài chính thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN
2.1. Khái quát chung về công ty
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ Thuận Thiên
2.2.1. Giới thiệu chung về công tác phân tích
2.2.1.1. Qui trình phân tích tài chính trong công ty
2.2.1.2. Phương pháp phân tích tài chính của công ty
2.2.1.3. Nguồn số liệu sử dụng trong phân tích tài chính tại công ty
2.2.2. Nội dung phân tích
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản và sự biến động tài sản
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Thuận Thiên
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THUẬN THIÊN
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty
3.2. Một số giải nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty TNHH Kỹ thuật và công nghệ Thuận Thiên
3.2.1. Một số giải pháp
3.2.1.1. . Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.1.2. Hoàn thiện về hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích tài chính
3.2.1.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích tài chính
3.2.1.4. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tài chính
3.2.1.5. Đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ thực hiện phân tích tài chính
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Bộ, Ngành có liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan