[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Trường Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.1.2 Mục tiêu của phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2 Quy trình và tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1 Quy trình phân tích tài chính
1.2.2 Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính.
1.2.2.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3 Phương pháp, nội dung phân tích tài chính
1.3.1 Phương pháp phân tích tài chính
1.3.1.1 Phương pháp so sánh
1.3.1.2 Phương pháp tỷ lệ
1.3.1.3 Phương pháp cân đối
1.3.1.4 Phương pháp Dupont
1.3.2 Nội dung phân tích tài chính
1.3.2.1 Chỉ số khả năng thanh toán
1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.3.2.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƯỜNG THÀNH
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3 Tình hình lao động tại Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng về công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.2.1 Tài liệu, phương pháp, quy trình phân tích tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.2.2 Thực trạng về công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2011 và 2012 của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Trường Thành.
2.2.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản
2.2.2.5 Phân tích khả năng sinh lời
2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
2.2.3.1 Kết quả đạt được
2.2.3.2 Tồn tại
2.2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƯỜNG THÀNH
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
3.2.1 Giải pháp
3.2.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tân Trường Thành
3.2.2.1 Đối với Nhà nước
3.2.2.2 Đối với các cơ quan Bộ, Ngành
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan