[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2 Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3 Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2 Đối với doanh nghiệp đi vay
1.1.3.3 Đối với ngân hàng cho vay
1.1.4 Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Các nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4.2 Điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.5 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.6 Phân loại cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.6.1 Phân theo thời hạn cho vay
1.1.6.2 Phân theo tính chất đảm bảo
1.1.6.3 Phân loại theo xuất xứ
1.1.6.4 Phân loại theo phương thức cho vay
1.2 Rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Đặc điểm của rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3.1 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.3.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh
1.2.4 Phân loại rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.1 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
1.2.4.2 Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng
1.3 Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1Khái niệm quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2 Vai trò của quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.1 Đối với nền kinh tế
1.3.2.2 Đối với ngân hàng cho vay
1.3.2.3 Đối với khách hàng đi vay
1.3 Nội dung quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.3.1 Nhận diện rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.2 Mô hình đo lường rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.4 Biện pháp kiểm soát và xử lý rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.4.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.4.2 Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIÊN SƠN
2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý
2.2 Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn giai đoạn năm 2011-2013.
2.2.1 Một số nguyên tắc chung trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
2.2.1.1 Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.3 Thời gian cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.4 Số vốn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.5 Lãi suất cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.6 Các quy định về đảm bảo tiền vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.7 Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn giai đoạn năm 2011-2013
2.2.2.1 Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.2 Tình hình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.3 Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn giai đoạn năm 2011-2013
2.3.1 Những quy định trong quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.1 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.2 Mô hình quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
2.3.3.1 Các kết quả đạt được
2.3.3.2 Hạn chế còn tồn tại
2.3.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIÊN SƠN
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
3.1.1 Định hướng kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
3.1.2 Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
3.2 Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn
3.2.1 Nâng cao vai trò phòng quản trị rủi ro
3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng
3.2.3 Hoàn thiện công tác thẩm định
3.2.4 Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.5 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.6 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.7 Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.8 Thực hiện tốt công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng
3.2.9 Thực hiện tốt công tác xử lý khoản vay
3.2.10 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và đạo đức nghề nghiệp
3.2.11 Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan