[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Thanh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Thanh Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường
1.2. Khái quát về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.1. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.2. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.6. Các phương thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.6.1. Phân loại cho vay căn cứ vào thời hạn cho vay:
1.2.6.2. Phân loại cho vay dựa vào mức độ tín nhiệm với khách hàng
1.2.6.3. Phân loại cho vay dựa vào phương thức cho vay
1.2.6.4. Phân loại cho vay dựa vào xuất xứ tín dụng
1.3. Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.2 Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro cho vay
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Các chỉ tiêu định tính đo lường rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá công tác quản trị rủi ro
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.5.1. Nhân tố khách quan
1.3.5.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THANH XUÂN
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội-Chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2. Một số quy định trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1.1. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1.2. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.1. Thẩm định và xét duyệt cấp tín dụng
2.2.2.2. Hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng cho vay
2.2.2.3. Giải ngân
2.2.2.4. Quản lý, kiểm tra và thu hồi cho vay
2.2.3. Phương pháp cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.4. Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3. Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn năm 2011-2013
2.4.1. Một số nguyên tắc quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội-Chi nhánh Thanh Xuân
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân
2.4.2.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.3. Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân
2.4.3.1. Những thành tựu đạt được
2.4.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.4.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂN
3.1. Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội-Chi nhánh Thanh Xuân
3.1.1. Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
3.1.2. Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
3.2. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân
3.2.1. Xây dựng cơ chế quản lý điều hành công tác cho vay theo hướng vừa tạo điều kiện tốt để tăng trưởng cho vay vừa kiểm soát tốt rủi ro
3.2.2. Thẩm định tốt trước khi ra quyết định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.3. Tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo tín dụng trong cho vay DNVVN
3.2.4. Cần có phương án nhận diện và phân loại rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách thống nhất
3.2.5. Kiểm tra, kiểm soát việc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chặt chẽ hơn
3.2.6. Xử lý dứt điểm nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.8. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan