[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
1.1. Tổng quan về dự án đầu tư
1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư
1.1.2. Những yêu cầu khi xem xét dự án đầu tư
1.2. Thẩm định dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư
1.2.2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư
1.2.3. Yêu cầu trong thẩm định dự án đầu tư
1.2.4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1.2.4.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu
1.2.4.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự
1.2.4.3. Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án
1.2.4.4. Phương pháp dự báo
1.2.4.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro
1.2.5. Quy trình thẩm định các dự án đầu tư của các NHTM Việt Nam
1.2.6. Nội dung thẩm định dự án đầu tư
1.2.6.1. Thẩm định điều kiện pháp lý của dự án và sự cần thiết phải đầu tư
1.2.6.2. Thẩm định dự án về phương diện thị trường
1.2.6.3. Thẩm định phương diện kỹ thuật và tổ chức của dự án
1.2.6.4. Thẩm định về phương diện tài chính
1.2.6.5. Thẩm định về phương diện lợi ích kinh tế xã hội
1.2.7. Một số rủi ro chủ yếu trong thẩm định dự án
1.2.7.1. Rủi ro về cơ chế chính sách
1.2.7.2. Rủi ro về tiến độ xây dựng, hoàn tất
1.2.7.3. Rủi ro thị trường
1.2.7.4. Rủi ro về cung cấp
1.2.7.5. Rủi ro về kỹ thuật, vận hành, bảo trì
1.2.7.6. Rủi ro về môi trường, xã hội
1.2.7.7. Rủi ro về kinh tế vĩ mô
1.3. Vai trò của thủy điện trong hệ thống điện
1.3.1. Tiềm năng của thủy điện Việt Nam
1.3.2. Vai trò của thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam
1.3.3. Cân đối cung cầu điện tại Việt Nam hiện nay
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư
1.4.1.1. Vế phía ngân hàng
1.4.1.2. Vế phía khách hàng
1.4.1.3. Về phía cơ quan hữu quan
1.4.2. Đặc trưng của các dự án thủy điện
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam và Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam
2.1.1. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2. Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.1.2.1. Lịch sử hình thành
2.1.2.2. Tình hình hoạt động
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây
2.3. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư các công trình thủy điện tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.3.1. Kết quả thẩm định các dự án thủy điện giai đoạn 2006 – 2009
2.3.1.1. Về số lượng các dự án thủy điện thẩm định
2.3.1.2. Quy mô của các dự án thủy điện thẩm định
2.3.1.3. Dư nợ cho vay thủy điện trong tổng dư nợ của Sở giao dịch I
2.3.1.4. Tình hình trả nợ, vận hành của các dự án thủy điện
2.3.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư các công trình thủy điện tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.3.2.1. Tiếp thị khách hàng và nhận Hồ sơ dự án
2.3.2.2. Thẩm định và lập “Báo cáo đề xuất tín dụng”
2.3.2.3. Thẩm định rủi ro dự án thủy điện
2.3.2.4. Phê duyệt cấp tín dụng
2.3.3. Nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư các công trình thủy điện tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.3.3.1. Thẩm định sự cần thiết đầu tư và thị trường của dự án
2.3.3.2. Phân tích một số nội dung về khía cạnh kỹ thuật
2.3.3.3. Đánh giá năng lực quản lý, vận hành của khách hàng
2.3.3.4. Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án
2.3.3.5. Thẩm định rủi ro dự án thủy điện
2.3.4. Nghiên cứu tình huống cụ thể: dự án thủy điện Hồ Bốn
2.3.4.1. Giới thiệu về dự án
2.3.4.2. Các nội dung thẩm định của dự án thủy điện Hồ Bốn
2.3.4.3. Một số đánh giá về công tác thẩm định dự án thủy điện Hồ Bốn
2.3.5. Đánh giá tình hình thẩm định dự án thủy điện tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
2.3.5.1. Những kết quả đạt được
2.3.5.2. Một số hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1. Một số định hướng của Sở giao dịch I – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Định hướng công tác thẩm định
3.1.3. Quan điểm của Sở giao dịch I về việc cấp tín dụng cho các dự án thủy điện
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư cho các công trình thủy điện
3.2.1. Về nội dung thẩm định
3.2.2. Về phương pháp thẩm định
3.2.3. Về tổ chức thẩm định
3.2.4. Về cán bộ thẩm định
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN)
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan