[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Gia Lộc Tài

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Gia Lộc Tài
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
1.1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.2. Vị trí, ý nghĩa của việc bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng
1.1.5. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1 Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.2.3.2 Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỘC TÀI
2.1. Khái quát chung về Công ty CP Gia Lộc Tài
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Gia Lộc Tài
2.2.1. Phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Tính trị giá vốn của hàng bán
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.4.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỘC TÀI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Gia Lộc Tài
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm:
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Gia Lộc Tài
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan