[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh thương mại
1.1.2. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2.2. Khái niệm xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Các chỉ tiêu liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3.2. Giá vốn hàng bán
1.1.3.3. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.4.1. Vai trò của kế toán
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán
1.1.5. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.5.1. Các phương thức bán hàng
1.1.5.2. Các phương thưc thanh toán
1.1.6. Phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.6.1. Phương pháp tính giá vốn
1.1.6.2. Doanh thu và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần thiết bị việt
2.2. Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng của Công ty cổ phần thiết bị việt
2.2.1. Các phương thức bán hàng của Công ty
2.2.2. Các phương thức thanh toán của Công ty
2.2.3. Kế toán bán hàng tại Công ty
2.2.3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.3.2. Kế toán bán hàng tại Công ty
2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty
2.2.4.1. Kế toán xác định chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ VIỆT
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về việc áp dụng chế độ, chuẩn mực kế toán
3.1.1.3. Về chứng từ kế toán và quá trình luân chuyển chứng từ
3.1.1.4. Về việc hạch toán hàng tồn kho
3.1.1.5. Về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Hạn chế
3.1.2.1. Về bộ máy kế toán
3.1.2.2. Chưa đưa vào sử dụng các phần mềm kế toán
3.1.2.3. Về hệ thống sổ kế toán
3.1.2.4. Chưa có chính sách về chiết khấu thương mai, chiết khấu thanh toán
3.2. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP thiết bị việt
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP thiết bị việt
3.3.1. Giải pháp về nhân lực kế toán
3.3.2. Giải pháp về hoàn thiện phần mềm kế toán
3.3.3. Về hệ thống sổ kế toán
3.3.4. Có các chính sách về chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan