[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Khái niệm bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.5. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.2.1.4. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.2.1.5. Phương thức hàng đổi hàng
1.2.2. Các phương thức thanh toán
1.2.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp
1.2.2.2. Phương thức thanh toán trả sau, trả chậm
1.2.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.3.1. Phương pháp nhập trước – xuất trước
1.2.3.2. Phương pháp nhập sau – xuất trước
1.2.3.3. Phương pháp bình quân gia quyền
1.2.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán bán hàng
1.3.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.1.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.1.3. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.4.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái
1.3.4.4. Hình thức Kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.1. Đặc điểm hàng hóa tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.3. Các phương thức bán hàng và thu tiền chủ yếu tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.4. Kế toán chi tiết bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
2.2.5.1. Kế toán chi phí nhân viên
2.2.5.2. Kế toán chi phí khấu hao
2.2.5.3. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.2.5.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về bộ máy quản lý
3.1.1.2. Về bộ máy kế toán
3.1.1.3. Về công tác quản lý bán hàng
3.1.1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.1.5. Về hình thức tổ chức sổ kế toán
3.1.1.6. Về nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước
3.1.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại ở Công ty TNHH APE Việt Nam
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty TNHH APE Việt Nam
3.2.2. Những đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH APE Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan