[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc Gia đình Triều Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc Gia đình Triều Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Vai trò
1.1.2.2. Nhiệm vụ
1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4.1. Doanh thu và doanh thu thuần
1.1.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4.3. Giá vốn hàng bán
1.1.4.4. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Bán hàng đại lý, nhận bán
1.2.1.4. Bán trả chậm, trả góp
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Trình tự kế toán bán hàng
1.2.3.1. Kế toán bán hàng, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế theo phương pháp khấu trừ
1.2.3.2. Kế toán bán hàng, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế theo phương pháp trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán bán hàng, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.1. Chứng từ sử dụng
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.3. Hình thức kế toán trên máy vi tính
1.4.4. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH TRIỀU GIA
2.1. Tổng quan về công ty Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.2.1. Đặc điểm bán hàng và quản lý khâu bán hàng tại CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.2.1.1. Phương thức bán buôn hàng hóa
2.2.1.2. Phương thức thanh toán
2.2.1.3. Tính trị giá vốn hàng xuất trong kỳ
2.2.2. Kế toán bán hàng tại CÔNG TY TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3. Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
2.2.3.1. Phương thức bán buôn
2.2.3.2. Phương thức bán lẻ
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.4.1. Sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH chăm sóc gia đình Triều Gia
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH TRIỀU GIA
3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về công tác kế toán bán hàng
3.1.1.3. Xây dựng được thương hiệu, niềm tin đối với người tiêu dùng
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.2.2. Luân chuyển chứng từ
3.1.2.3. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán
3.1.2.4. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán
3.1.2.5. Công tác bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty
3.1.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
3.1.3.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
3.1.3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan