[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thép Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thép Việt
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng và thanh toán
1.1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.1.4. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.1.4.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.1.4.3. Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước)
1.1.4.4. Phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước)
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP VIỆT
2.1. Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Việt
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của công ty Thép Việt
2.1.2. ặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thép Việt
2.1.3. ặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thép Việt
2.1.4. ặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Thép Việt
2.1.5. ặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thép Việt
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Việt.
2.2.1. Phương thức bán hàng và thanh toán tại công ty Thép Việt
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty Thép Việt
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP VIỆT
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Việt
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Việt
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thép Việt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan