[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại dược - mỹ phẩm Trường Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại dược - mỹ phẩm Trường Giang
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Hoạt động bán hàng
1.1.1.2. Doanh thu bán hàng
1.1.1.3. Giảm trừ doanh thu
1.1.1.4. Giá vốn hàng bán
1.1.1.5. Lợi nhuận gộp
1.1.1.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.1.7. Kết quả bán hàng
1.1.2. Phương thức bán hàng
1.1.2.1. Phương thức bán buôn
1.1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.1.2.3. Phương thức giao hàng đại lý (ký gửi)
1.1.2.4. Phương thức tiêu thụ nội bộ
1.1.3. Phương thức thanh toán
1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.2.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.2.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.2.4. Phương pháp trung bình
1.3. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.1.1. TK sử dụng
1.3.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.3.1.3. Phương pháp kế toán
1.3.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.2.1. TK sử dụng
1.3.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.3.2.3. Phương pháp kế toán
1.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.1.1. TK sử dụng
1.4.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.1.3. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.2.1. TK sử dụng
1.4.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.2.3. Phương pháp kế toán
1.5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng
1.5.1. Hình thức nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC – MỸ PHẨM TRƯỜNG GIANG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại dược – mỹ phẩm Trường Giang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty
2.1.3.1. Bộ máy kế toán của công ty
2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dược – mỹ phẩm Trường Giang
2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty
2.2.1.1. Chính sách về giá bán
2.2.1.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty
2.2.2.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán bán hàng theo phương thức ký gửi hàng hóa
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.5. Kế toán tổng hợp
2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dược – mỹ phẩm Trường Giang
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.2. TK sử dụng
2.3.1.3. Phương pháp hạch toán
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC – MỸ PHẨM TRƯỜNG GIANG
3.1. Đánh giá thực trạng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dược – mỹ phẩm Trường Giang
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty
3.3.1. Về việc tập hợp và phân bổ chi phí thu mua hàng hóa
3.3.2. Về việc quản lý hàng tồn kho
3.3.3. Về việc lập các khoản dự phòng
3.3.4. Bảng phân bổ tiền lương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan