[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty Cổ phần X20

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty Cổ phần X20
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.1. Vai trò của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP ĐO MAY QUÂN ĐỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN X20
2.1. Tổng quan về xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần X20
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.2.3. điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần X20
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần X20
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20
2.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty Cổ phần X20
2.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.4.3.Tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP ĐO MAY QUÂN ĐỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN X20
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần x20
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại và nhược điểm cần khắc phục
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần x20
3.2.1. Ý kiến về tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Ý kiến về việc xác định số khấu hao trích hàng tháng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan