[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Minh Quân

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Minh Quân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ - BTC
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu
1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu
1.2. YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1.2.1. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.3. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.3.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
1.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
1.4. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu
1.4.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.4.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.4.3. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU
1.5.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1.1. Đặc điểm
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp kế toán
1.5.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì
1.5.2.1. Đặc điểm
1.5.2.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2.3. Phương pháp kế toán
1.6. LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
1.6.1. Đặc điểm
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.3. Phương pháp kế toán
1.7. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1.7.1. Hình thức Nhật kí – Sổ cái
1.7.2. Hình thức Nhật kí chung
1.7.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.7.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan