[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Chi phí sản xuất và mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.1.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.2.2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.2.2. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.2.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG TRƯỜNG
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Hồng Trường
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH Hồng Trường
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hồng Trường
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Hồng Trường
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chính sách kế toán tại công ty:
2.2. Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Hồng Trường
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Hồng Trường
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3.1. Tính giá thành sản phẩm dở dang
2.2.3.2. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4. Tính giá thành sản xuất tại Công ty TNHH Hồng Trường
2.2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG TRƯỜNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường
3.2. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Những mặt còn tồn tại
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Hồng Trường
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan