[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Nội dung kế toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm
1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm
1.1.1.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm
1.1.2. Phương pháp đánh giá thành phẩm
1.1.3. Kế toán chi tiết thành phẩm
1.1.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm
1.1.4.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.4.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.2. Các phương thức tiêu thụ
1.2.2.1. Tiêu thụ thành phẩm theo phương thức trực tiếp
1.2.2.2. Tiêu thụ thành phẩm theo phương thức gửi hàng chờ chấp nhận
1.2.2.3. Tiêu thụ thành phẩm theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi
1.2.2.4. Tiêu thụ thành phẩm theo phương thức trả góp
1.2.2.5. Tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
1.2.2.6. Một số phương thức khác
1.2.3. Các phương thức thanh toán
1.2.4. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần mía đường Sơn La
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán thành phẩm tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
2.2.1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty
2.2.2. Phương pháp đánh giá thành phẩm
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.5. Kế toán chi tiết thành phẩm
2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
2.3.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm của Công ty
2.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm
2.3.2.1. Tài khoản sử dụng
2.3.2.2. Chứng từ sử dụng
2.3.2.3. Trình tự kế toán tiêu thụ thành phẩm trong Fast Acounting
2.3.3. Phương pháp kế toán
2.3.3.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán buôn qua kho
2.3.3.2. Kế toán tiêu thụ nội bộ
2.3.3.3. Kế toán toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán lẻ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
3.1. Đánh giá chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần mía đường Sơn La
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần mía đường Sơn La
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần mía đường Sơn La
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan