[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động (DTBH&CCDV, DTTC)
1.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí trong xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp (GVHB, CPBH, CPQLDN, CPTC)
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.4. Kế toán chi phí tài chính
1.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
1.3.2. Kế toán kết quả kinh doanh
1.4. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh
2.1.3. Tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán
2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD của công ty CP tư vấn và xây dựng Việt Hưng
2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động (DTBH, DT hoạt động tài chính)
2.2.2. Kế toán chi phí (Giá vốn, CPBH, Chi phí QLDN, CPTC)
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG
3.1. Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan