[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Xương

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Xương
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.Tổng quan về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động của hộ sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất
1.1.1.2. Đặc điểm hoạt động của hộ sản xuất
1.1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.1.3 Rủi ro trong hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2. Mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất
1.1.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.1.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng thương mại
1.2.1.1. Yếu tố môi trường:
1.2.1.2. Yếu tố thuộc về khách hàng
1.2.1.3. Yếu tố thuộc về Ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội tại địa bàn Huyện Quảng Xương
2.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.3.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.3.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.3.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.3.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.3.3.3. Thanh toán chuyển tiền và dịch vụ Ngân hàng khác
2.3.3.4. Hoạt động kinh doanh khác
2.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương năm 2011-1013
2.3.4.1. Tình hình huy động vốn
2.3.4.2. Tình hình sử dụng vốn
2.3.4.3. Tình hình nợ quá hạn
2.3.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chinh nhánh huyện Quảng Xương
2.4.1. Quy định chung về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.4.1.1. Đối tượng cho vay
2.4.1.2. Điều kiện cho vay
2.4.1.3. Nguyên tắc cho vay
2.4.1.4. Thời hạn cho vay
2.4.1.5. Lãi suất cho vay
2.4.1.6. Phương thức cho vay
2.4.1.7. Hồ sơ cho vay
2.4.1.8. Mức cho vay
2.4.1.9. Xử lý rủi ro
2.4.2. Quy trình cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.4.3. Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất
2.4.3.1. Doanh số cho vay hộ sản xuất
2.4.3.2. Tình hình thu nợ hộ sản xuất
2.4.3.3. Dư nợ cho vay hộ sản xuất
2.5. Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Quảng Xương
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5.2.1. Kết quả cho vay hộ sản xuất
2.5.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất
2.5.2.3. Dự phòng rủi ro cho vay hộ sản xuất
2.6. Đánh giá mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.6.1. Điểm mạnh của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.6.2. Điểm yếu của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.6.3. Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.6.3.1. Về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
2.6.3.2. Về thực trạng các hộ vay vốn
2.6.3.3. Quản lý của chính quyền địa phương
2.6.3.4. Các nguyên nhân khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
3.1.1. Định hướng phát triển chung của Đảng và Nhà nước
3.1.2. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.1.3. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
3.2. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Xương
3.2.1. Cải tiến quy trình và thủ tục cho vay vốn
3.2.2. Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.3. Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng
3.2.4. Cho vay tập trung, có trọng điểm đối với hộ sản xuất
3.2.5. Đẩy mạnh cho vay qua các tổ, nhóm đơn vị làm đại lý tại địa phương.
3.2.6. Tổ chức món vay có hiệu quả
3.2.7. Áp dụng các biện pháp phân tích tài chính kỹ thuật trong quy trình cho vay
3.2.8. Duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa Ngân hàng và khách hàng
3.2.9. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn
3.2.10. Công tác kiểm tra kiểm toán
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Những kiến nghị thuộc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Ngân hàng và khách hàng
3.3.2. Những kiến nghị đối với chính quyền địa phương
3.3.3. Những kiến nghị, đề xuất đối với hộ sản xuất
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan