[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Ưu điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Nhược điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế
1.1.5. Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
1.2. Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.2.2. Nguyên tắc tín dụng
1.2.3. Các hình thức tín dụng đối với DNVVN
1.3. Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.1. Khái niệm mở rộng tín dụng
1.3.2. Sự cần thiết mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNVVN
1.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng tín dụng với DNVVN
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG VPBANK
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng VPBANK
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng VPBank
2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng với DNVVN tại Ngân hàng VPBANK
2.2.1. Tỷ trọng mở rộng đối tượng khách hàng là DNVVN
2.2.2. Doanh số cho vay và thu nợ đối với khách hàng là DNVVN
2.2.3. Tình hình dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.4. Doanh thu và lợi nhuận từ việc mở rông tín dụng
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của VPBank trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng chung của VPBank
3.1.2. Định hướng mở rộng tín dụng với DNVVN
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với DNVVN tại VPBANK
3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.2. Giải pháp về nguồn vốn
3.2.3. Giải pháp về thị phần tín dụng
3.2.4. Giải pháp về kĩ thuật, nghiệp vụ kinh doanh
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2. Đối với NHNN
3.3.3. Đối với Ngân hàng VPBANK
3.3.4. Đối với các DNVVN
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan