[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Bản chất của cho thuê tài chính
1.1.3. Đặc trưng của nghiệp vụ cho thuê tài chính
1.1.4. Sự khác nhau giữa cho thuê tài chính và cho thuê vận hành
1.1.5. Lợi ích của cho thuê tài chính
1.2. Nội dung hoạt động của cho thuê tài chính
1.2.1. Qui trình cho thuê
1.2.2. Kỹ thuật cho thuê
1.2.2.1. Tổng số tiền cho thuê
1.2.2.2. Thời hạn cho thuê
1.2.2.3. Kỹ thuật tính tiền thuê
1.3. Phân loại cho thuê tài chính
1.3.1. Cho thuê tài chính cơ bản
1.3.2. Cho thuê tài chính đặc biệt
1.4. Các yếu tố tác động đến hoạt động CTTC
1.4.1. Các yếu tố chủ quan
1.4.1.1. Nguồn vốn hoạt động
1.4.1.2. Chất lượng thẩm định các dự án cho thuê
1.4.1.3. Lãi suất huy động vốn và lãi suất cho thuê
1.4.2. Các yếu tố khách quan
1.4.2.1. Rủi ro tài chính
1.4.2.2. Rủi ro liên quan đến TS thuê
1.4.2.3. Các yếu tố khác
1.5. Khái quát về hoạt động CTTC trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Babylonia và Hy Lạp cổ đại
1.5.2. Anh quốc
1.5.3. Hoa Kỳ
1.5.4. Các thị trường mới nổi
1.5.5. Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Vài nét sơ lược về Công ty Cho thuê tài chính TNHH một thành viên – NH TMCP Công thương VN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Mô hình tổ chức của Công ty
2.2. Thực trạng hoạt động Công ty CTTC TNHH một thành viên – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2.2.1. Quy trình cho thuê tài chính tại Công ty
2.2.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty
2.2.2.2. Tốc độ gia tăng vốn
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn
2.2.3.1. Tình hình chung
2.2.3.2. Phân loại mức dư nợ
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động CTTC
2.2.6. Các hoạt động khác của Công ty
2.3. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty CTTC – Ngân hàng TMCP Công thương VN
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Tăng trưởng trong tổng NV huy động và dư nợ cho thuê
2.3.1.2. Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
2.3.1.3. Mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng số lượng khách hàng và số hợp đồng CTTC
2.3.1.4. Chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên
2.3.1.5. Tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2. Những hạn chế cần được khắc phục
2.3.2.1. Cơ cấu nguồn vốn chưa đa dạng
2.3.2.2. Phương thức cho thuê còn đơn điệu
2.3.2.3. Thị trường CTTC còn nhỏ hẹp
2.3.2.4. Cơ cấu khách hàng thuê không đồng đều
2.3.2.5. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chưa đa dạng
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Môi trường pháp lý chưa rõ ràng
2.3.3.2. Doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ CTTC
2.3.3.3. Môi trường kinh doanh cho hoạt động CTTC chưa phát triển
2.3.3.4. Chưa chú trọng nhiều trong công tác marketing
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN - NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cho thuê tài chính - Ngân hàng TMCP Công thương VN
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CTTC tại Công ty CTTC - Ngân hàng Công thương
3.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.2.1.1. Vay vốn từ NHCT, NHNN và các TCTD khác
3.2.1.2. Huy động tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức và cá nhân
3.2.1.3. Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có kỳ hạn từ 1 năm trở lên
3.2.1.4. Huy động vốn thông qua liên doanh, liên kết với nước ngoài
3.2.1.5. Tranh thủ vốn từ các nhà cung cấp máy móc thiết bị
3.2.1.6. Huy động vốn từ các nguồn khác
3.2.2. Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động CTTC
3.2.2.1. Phòng ngừa rủi ro liên quan đến khách hàng
3.2.2.2. Phòng ngừa rủi ro liên quan đến nhà cung cấp
3.2.2.3. Phòng ngừa rủi ro liên quan đến tài sản thuê
3.2.2.4. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro khác
3.2.3. Mở rộng các hình thức cho thuê
3.2.4. Xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý
3.2.5. Mở rộng địa bàn hoạt động
3.2.6. Xây dựng chiến lược Marketing
3.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật
3.3.1.2. Các chính sách hỗ trợ hoạt động CTTC
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1. Nới lỏng quy định cho thuê vận hành
3.3.2.2. Phát huy vai trò Hiệp hội CTTC Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan