[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại.
1.2. Vốn kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM.
1.4. Hiệu qủa huy động vốn của NHTM và các chỉ tiêu xác định hiệu quả hoạt động huy động vốn.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM.
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI HDBANK HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về HDBank Hà Nội.
2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại HDBank Hà Nội.
2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại HDBank Hà Nội.
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI HDBANK HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của HDBank Hà Nội trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp chính.
3.3. Một số giải pháp hỗ trợ.
3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại HDBank Hà Nội.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan