[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các khái niệm cơ bản về rủi ro tín dụng
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.1.1. Khái niệm rủi ro
1.1.1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.1.2.1. Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu
1.1.2.2. Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp
1.1.2.3. Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng, phức tạp
1.1.3. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng
1.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
1.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
1.1.4. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.1.5.1. Đối với nền kinh tế
1.1.5.2. Đối với ngân hàng
1.1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
1.1.6.1. Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn
1.1.6.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
1.2.3. Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Quy trình tín dụng chung của các NHTM
1.2.3.2. Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng
1.2.3.3. Mô hình định tính 6C
1.2.3.4. Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s
1.2.3.5. Mô hình điểm số Z
1.2.3.6. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung
2.1.3.2. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2012
2.2. Thực trạng tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Doanh số cho vay tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1.1. Doanh số cho vay phân theo kỳ hạn
2.2.1.2. Doanh số cho vay phân theo TSĐB
2.2.1.3. Doanh số cho vay phân theo loại tiền
2.2.2. Cơ cấu dư nợ tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.2.2.1. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay
2.2.2.2. Cơ cấu dư nợ theo TSĐB
2.2.2.3. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng
2.2.2.4. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
2.2.3. Thực trạng nợ quá hạn tại Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.2.3.1. Tình hình nợ quá hạn tại Techcombank Bắc Ninh
2.2.3.2. Phân loại nợ quá hạn tại Techcombank Bắc Ninh
2.2.4. Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng tại Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
2.3.2.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.3.2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.4. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank Bắc Ninh
2.4.1. Mô hình chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
2.4.1.1. Quy trình chấm điểm tín dụng
2.4.1.2. Quy trình xếp hạng tín dụng
2.4.2. Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng và quy trình tín dụng tại Techcombank Bắc Ninh
2.4.2.1. Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
2.4.2.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Techcombank Bắc Ninh
2.4.3. Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
2.4.3.1. Kết quả đạt được
2.4.3.2. Những hạn chế, tồn tại
2.4.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Bắc Ninh
3.2.1. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2.1. Quy trình tín dụng
3.2.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng
3.2.3.  Xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng, và đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao
3.2.3.1. Nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng
3.2.3.2. Nâng cao trình độ và năng lực của các nhà quản lý
3.2.3.3. Có chế độ đãi ngộ hợp lý với nhân viên đồng thời liên tục tuyển dụng những người có kiến thức và năng lực chuyên môn
3.3. Một số kiến nghị với ngân hàng nhà nước và ngân hàng Techcombank Việt Nam
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Techcombank Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan