[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm của vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Vai trò vốn lưu động
1.1.4 Phân loại vốn lưu động
1.1.5 Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.1.6 Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Nội dung quản lí vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lí vốn lưu động
1.2.2 Quản lí vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lí các khoản phải thu
1.2.4 Quản lí hàng tồn kho
1.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1 Các nhân tố khách quan
1.4.2 Các nhân tố chủ quan
1.5 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp
1.5.2 Giải pháp về huy động vốn lưu động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty
1.5.3 Giải pháp bảo toàn vốn lưu động
1.5.4 Giải pháp tăng nhanh vòng quay vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG (NEO)
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền Thông (NEO)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phẩn Đầu tư Công nghê và Truyền thông (NEO)
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phẩn Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
2.2.1 Thực trạng về cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3 Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3 Thực trạng quản lí và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
2.3.1 Chính sách quản lí vốn lưu động
2.3.2 Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
2.3.3 Cơ cấu nợ ngắn hạn
2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.3.5 Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Những thuận lợi trong công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty
2.4.3 Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG (NEO)
3.1 Môi trường kinh doanh
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Những ưu điểm, tồn tại của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông (NEO)
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Tồn tại
3.3 Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông (NEO)
3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty
3.4.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
3.4.2 Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.4.3 Tăng cường quản lí hàng tồn kho
3.4.4 Quản lí dự trữ tiền
Kết luận chương 3
[/tomtat]

Bài viết liên quan