[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Toyota Long Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Toyota Long Biên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận
1.1.2. Phân loại lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của lợi nhuận.
1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận
1.2.1. Phương pháp xác định lợi nhuận trực tiếp
1.2.2. Phương pháp xác định lợi nhuận gián tiếp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận
1.3.1.1. Tỷ suất lợi nhuận giá thành
1.3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận theo lao động
1.3.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.3.1.4. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ( ROA)
1.3.1.5. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.2. Phân tích Dupont
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.5. Sự cần thiết và các giải pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
2.1. Giới thiệu khái quátvề công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TOYOTA Long Biên
2.1.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh tại công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.1.5. Tình hình lao động tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.2. Tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3. Thực trạng lợi nhuận của Công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.3.1. Tình hình doanh thu của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.3.2. Tình hình chi phí của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2011-2013
2.4. Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TOYOTA Long Biên
3.2. Giải pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty TNHH TOYOTA Long Biên
3.2.1. Mở rộng thị trường
3.2.2. Mở rộng nhà xưởng sửa chữa ôtô
3.2.3. Tối đa hóa khối lượng hàng hóa tiêu thụ ra thị trường
3.2.4. Giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
3.2.5. Tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ
3.2.6. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên trong công ty
3.2.7. Nâng cao hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan