[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TS
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN NAM
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.4. Quy trình sản xuất kinh doanh
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010 – 2012
2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty
2.3.1. Các nhân tố khách quan
2.3.2. Các nhân tố chủ quan
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
2.4.1. Kết quả
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.3. Cơ hội và thách thức
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu của công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam trong năm tới
3.1.2. Một số kế hoạch phát triển cụ thể của công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
3.2.1. Các giải pháp về tiết kiệm chi phí
3.2.2. Các giải pháp phát triển công nghệ kỹ thuật
3.2.3. Giải pháp về thị trường
3.2.4. Giải pháp về quảng cáo
3.2.5. Biện pháp nghiên cứu chính sách giá cả hợp lý nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm
3.2.6. Các giải pháp nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên
3.2.7. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị
3.2.8. Biện pháp tăng cường và mở rộng quan hệ cầu nối giữa công ty và xã hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan