[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Chính sách quản lý vốn lưu động cấp tiến (mạo hiểm)
1.2.1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động thận trọng
1.2.1.3. Chính sách quản lý vốn lưu động dung hòa
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền mặt và các chứng khoán có tính thanh khoản cao
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý các khoản phải thu
1.2.5. Quản lý vốn lưu động khác
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG PHƯỢNG
2.1. Giới thiệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Quang Phượng
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH Quang Phượng
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH Quang Phượng
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quang Phượng
2.1.3.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Quang Phượng
2.1.3.2. Mô tả quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quang Phượng
2.2. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quang Phượng trong giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quang Phượng
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty TNHH Quang Phượng
2.3.2. Kết cấu vốn lưu động của công ty TNHH Quang Phượng
2.3.2.1. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Quang Phượng
2.3.2.2. Phân tích nguồn vốn ngắn hạn của công ty TNHH Quang Phượng
2.3.3. Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động tại công ty TNHH Quang Phượng
2.3.3.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.3.3. Quản lý hàng tồn kho
2.3.3.4. Tài sản ngắn hạn khác
2.3.4. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty TNHH Quang Phượng
2.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu quản lý nợ
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.5.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.5.2. Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho
2.3.5.3. Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý các khoản phải thu
2.3.5.4. Chỉ tiêu đánh giá việc quản lý tiền mặt của doanh nghiệp
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Quang Phượng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG PHƯỢNG
3.1. Phương hướng phát triển công ty TNHH Quang Phượng trong tương lai
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của công ty TNHH Quang Phượng
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Quang Phượng trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Các biện pháp khác
3.3. Giải pháp kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan