[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Quản lý vốn lưu động
1.2. Hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý VLĐ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
2.1. Giới thiệu về công ty CP Xây dựng Đô thị
2.1.1. Lịch sử hình thành công ty CP Xây dựng thị
2.2.3. Chiến lược quản lý vốn lưu động của công ty CP Xây dựng Đô thị
2.2.4. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty CP Xây dựng Đô thị
2.2.5. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để đánh giá hiệu quả vốn lưu động của CP Xây dựng Đô thị
2.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty CP Xây dựng Đô thị
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty CP Xây dựng Đô thị
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho doanh nghiệp
3.2.2. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty CP Xây dựng Đô thị
3.2.3. Quản lý tiền mặt
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.5. Quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan