[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài sản lưu động
1.1.3. Phân loại tài sản lưu đ ộng
1.1.4. Kết cấu tài sản lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản lưu động
1.1.5. Nội dung quản lý TSLĐ trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghi ệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hi ệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản trị tiền mặt
1.3.3. Quản trị các khoản phải thu
1.3.4. Quản trị hàng tồn kho
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần than Mông Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình hoạt động SXKD của công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty phần than Mông Dương
2.2.3. Chính sách quản lý tài sản lưu động tại công ty phần than Mông Dương
2.2.4. Phân tích các bộ phận cấu thành nên tài sản lưu động
2.2.5. Phân tích các chỉ số đánh giá tổng hợp chung về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.2.6. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.7. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của tài sản lưu động
2.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông Dương
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG
3.1. Định hướng phát tri ển của công ty
3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn hiện nay
3.1.3. Định hướng phát triển công ty thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hi ệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần t han Mông Dương
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Quản trị các khoản phải thu
3.2.3. Quản trị hàng tồn kho
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan