[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Xác định nhu cầu VLĐ
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý VLĐ
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
1.2.4. Quản lý hàng lưu kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.1. Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.5.2. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.5.3. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
1.5.4. Cơ cấu vốn lưu động hợp lý
1.5.5. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 TỈNH ĐIỆN BIÊN
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty
2.3. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
2.3.1. Phân tích cơ cấu và biến động vốn lưu động của công ty
2.3.2. Phân tích chính sách quản lý vốn lưu động của Công ty Cổ phẩn xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên
2.3.3. Phân tích nội dung quản lý vốn lưu động của Công ty Cổ phẩn xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên
2.4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.1. Các chỉ tiêu tổng hợp
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của bộ phận vốn lưu động
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 TỈNH ĐIỆN BIÊN
3.1. Định hướng phát triển và quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
3.2.1. Áp dụng các biện pháp quản lý TSLĐ khoa học
3.2.2. Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất
3.2.3. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính
3.2.5. Quản lý và sử dụng các khoản mục của vốn lưu động hữu hiệu hơn
3.2.6. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất
3.2.7. Một số giải pháp khác
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan