[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Việt Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của VLĐ trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại VLĐ trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của VLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu VLĐ
1.1.5. Xác định nhu cầu VLĐ
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản-nguồn vốn
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý các khoản phải thu
1.2.5. VLĐ ròng
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2. Các chỉ tiêu tổng hợp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của VLĐ
1.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.5.2. Kế hoạch hóa VLĐ
1.5.3. Tổ chức quản lý VLĐ
1.5.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất
1.5.5. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhân lực của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.3.1. Cơ cấu TSNH của công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.3.2. Cơ cấu Nợ ngắn hạn của công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.3.3. Nội dung quản lý vốn lưu động tại công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.3.4. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Phát triển công nghệ Việt Mỹ
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử VLĐ
2.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của các bộ phận cấu thành VLĐ
2.3.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
2.4.1. Thành tích đạt được
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ VIỆT MỸ
3.1. Định hướng phát triển của công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Mỹ
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan