[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SỮA BA VÌ
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.5.2 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.5.3 Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.5.4 Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần sữa Ba Vì
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty Cổ phần sữa Ba Vì
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần sữa Ba Vì
2.2.1 Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3 Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP sữa Ba Vì
2.3.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2 Kết cấu vốn lưu động tại Công ty
2.3.3 Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của Công ty
2.3.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP sữa Ba Vì
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ.
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần sữa Ba Vì
3.1.1 Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2 Thuận lợi và khó khăn của Công ty
3.1.3 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần sữa Ba Vì.
3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2 Quản lý tiền mặt
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4 Quản trị hàng tồn kho
3.2.5 Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan