[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài – NASCO

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài – NASCO
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Phân loại vốn
1.1.3.1. Phân loại vốn theo tính chất luân chuyển
1.1.3.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.1.3.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.4. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Vốn cố định
1.2.1. Khái niệm vốn cố định
1.2.2. Đặc điểm của vốn cố định
1.2.3. Phân loại vốn cố định
1.2.3.1. Phân loại vốn cố định theo hình thái biểu hiện
1.2.3.2. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu
1.2.3.3. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành
1.2.3.4. Phân loại tài sản cố định theo cách khác
1.2.4. Vai trò của vốn cố định đối với doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung quản lý vốn cố định
1.2.5.1. Quản lý khoản phải thu dài hạn
1.2.5.2. Quản lý TSCĐ
1.2.5.3. Quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1.3. Vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm vốn lưu động
1.3.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.3.3. Phân loại vốn lưu động
1.3.3.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò
1.3.3.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.3.3.3. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành
1.3.3.4. Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng
1.3.3.5. Phân loại theo các bộ phận cấu thành
1.3.4. Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.3.5. Chiến lược quản lý TSLĐ và Nợ ngắn hạn
1.3.5.1. Chính sách quản lý TSLĐ
1.3.5.2. Chính sách quản lý Nợ ngắn hạn
1.3.5.3. Kết hợp hai chính sách quản lý TSLĐ và Nợ NH
1.3.6. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.3.6.1. Quản lý tiền mặt
1.3.6.2. Quản lý khoản phải thu ngắn hạn
1.3.6.3. Quản lý hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.3.1. Các chỉ tiêu tổng hợp
1.4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.4.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.5.1.1. Các nhân tố khách quan
1.5.1.2. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5.2.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2.2. Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI – NASCO
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài – NASCO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Sơ lược về tình hình lao động tại NASCO
2.2. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
2.2.1. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
2.2.1.1. Tình hình biến động Tài sản tại NASCO
2.2.1.2. Tình hình biến động Nguồn vốn tại NASCO
2.2.1.3. Chiến lược quản lý TSLĐ và Nợ ngắn hạn
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn qua các chỉ tiêu tổng hợp
2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại NASCO
2.4.1. Những ưu điểm trong việc sử dụng nguồn vốn tại NASCO
2.4.2. Những tồn tại trong việc sử dụng nguồn vốn tại NASCO
2.4.2.1. Hạn chế trong công tác sử dụng VCĐ
2.4.2.2. Hạn chế trong công tác sử dụng VLĐ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI
3.1. Phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.
3.1.1. Nhận xét khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội
3.1.1.2. Bối cảnh, xu thế, thách thức đối với sự phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
3.1.2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
3.2.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
3.2.2.2. Sử dụng nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả
3.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
3.2.3.1. Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và VLĐ nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt
3.2.3.2. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ
3.2.3.3. Quản lý kết cấu vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan