[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Gia Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Gia Lâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm và đối tượng cho vay
1.1.1.1. Khái niệm cho vay
1.1.1.2. Đối tượng cho vay
1.1.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.1.2.1. Nguyên tắc cho vay
1.1.2.2. Điều kiện cho vay
1.1.3. Phân loại cho vay
1.1.3.1. Dựa vào chủ thể vay vốn
1.1.3.2. Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay
1.1.3.3. Dựa vào thời hạn cho vay
1.1.3.4. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.3.5. Dựa vào phương thức cho vay
1.1.3.6. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.1.3.7. Dựa vào xuất sứ tín dụng
1.2. Những lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng
1.2.1. Khái niệm, đối tượng, đặc điểm và lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.2.1.1. Khái niệm của cho vay tiêu dùng
1.2.1.2. Đối tượng của cho vay tiêu dùng
1.2.1.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.2.1.4. Lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.2.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.2.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả:
1.2.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.2.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế
1.2.3.1. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với khách hàng
1.2.3.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại
1.2.3.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế đất nước
1.2.4. Chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.4.4. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM
1.2.5. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước trên thế giới và bài học đối với các NHTM Việt Nam
1.2.5.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số nước
1.2.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH GIA LÂM
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.1.2.1. Giới thiệu về tình hình xã hội Huyện Gia Lâm
2.1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Khái quát tình tình hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Công tác huy động vốn
2.1.3.2. Công tác sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.2.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng ở Việt Nam
2.2.2. Các cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay tiêu dùng tại các NHTM
2.2.2.1. Cơ chế cho vay
2.2.2.2. Cơ chế bảo đảm tiền vay của TCTD
2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.2.3.1. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp không có bảo đảm tài sản đối với cán bộ công nhân viên
2.2.3.2. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp có tài sản thế chấp
2.2.4. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại các NHTM
2.2.4.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
2.2.4.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.2.5. Thực trạng về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.2.5.1. Về doanh số cho vay
2.2.5.2. Về dư nợ cho vay
2.2.6. Phân tích chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
2.2.6.1. Các chỉ tiêu định lượng
2.2.6.2. Các chỉ tiêu định tính
2.2.6.3. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH GIA LÂM
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm
3.1.1. Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm
3.1.2.1. Định hướng KD của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm năm 2010
3.1.2.2. Định hướng về phát triển cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT chi nhánh Gia Lâm trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm
3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
3.2.1.1. Đối với nền kinh tế
3.2.1.2. Đối với khách hàng
3.2.1.3. Đối với ngân hàng thương mại
3.2.2. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.3. Nội dung các giải pháp
3.2.3.1. Hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng
3.2.3.2. Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng
3.2.3.2. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và các trang thiết bị.
3.2.3.3. Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.3.4. Mở rộng hoạt động Marketing.
3.2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.2.3.6. Giải pháp giảm thiểu rủi ro
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan