[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG
1.1. Hoạt động thẩm định dự án tại ngân hàng
1.1.1. Khái niệm chung
1.1.2. Sự cần thiết của hoạt động thẩm định dự án
1.1.3. Hoạt động thẩm định các dự án xin vay vốn tại ngân hàng
1.2. Đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.2.1. Khái niệm rủi ro
1.2.2. Rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.2.3. Các loại rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.2.4. Sự cần thiết của việc đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại
1.3. Chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.3.1. Khái niệm chất lượng công tác đánh giá rủi ro
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2.2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng
2.2.2. Những kết quả trong hoạt động thẩm định dự án của Ngân hàng
2.2.3. Những khó khăn trong hoạt động thẩm định dự án của Ngân hàng
2.3. Thực trạng chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2.3.1. Quy trình đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định các dự án đầu tư tại Ngân hàng
2.3.2. Các phương pháp phân tích rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng
2.3.3. Nội dung đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án của Ngân hàng
2.3.4. Nghiên cứu tình huống về đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án cho vay đối với Công ty TNHH Ngôi Nhà Điện Tử
2.4. Đánh giá chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại còn thiếu
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng năm 2013
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
3.2.1. Giải pháp về thông tin
3.2.2. Giải pháp về cán bộ cả về số lượng và chất lượng
3.2.3. Đẩy mạnh công tác hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro
3.2.4. Đa dạng hóa các phương pháp phân tích rủi ro
3.2.5. Cải thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng và trình độ công nghệ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan