[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Á Châu phòng giao dịch Minh khai

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Á Châu phòng giao dịch Minh khai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM
1.1. Ngân hàng thương mại và vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.1.1. Khái niệm và vai trò của NHTM
1.1.2. Khái niệm và phân loại vốn của NHTM
1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.2. Hoạt động huy động vốn của NHTM
1.2.1. Khái niệm hoạt động huy động vốn
1.2.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM
1.3. Chất lượng huy động vốn của NHTM
1.3.1. Khái niệm chất lượng vốn huy động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng huy động vốn của NHTM
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn của NHTM
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU- PHÒNG GIAO DỊCH MINH KHAI
2.1. Những nét khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu- PGD Minh Khai
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ACB- PGD Minh Khai
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ACB- PGD Minh Khai
2.1.3. Các hoạt động cơ bản của ACB- PGD Minh Khai
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ACB- PGD Minh Khai
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB- PGD Minh Khai
2.3. Thực trạng huy động vốn tại ACB- PGD Minh Khai giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Tình hình huy động vốn tại ACB- PGD Minh Khai giai đoạn 2011-2013
2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động tại ACB- PGD Minh khai
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng huy động vốn
2.4.1. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của NVHĐ
2.4.2. Chi phí huy động vốn
2.4.3. Hiệu quả sử dụng vốn
2.4.4. Đảm bảo an toàn vốn huy động
2.5. Đánh giá chung chất lượng huy động vốn tại ACB- PGD Minh Khai
2.5.1. Những kết quả đã đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-PGD MINH KHAI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ACB- PGD Minh Khai trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh chung của ACB trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của ACB- PGD Minh Khai
3.1.3. Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn của ACB- PGD Minh Khai
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ACB- PGD Minh Khai
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ
3.2.2.Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các nguồn vốn huy động
3.2.3. Cải thiện quy trình, thủ tục
3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược khách hàng
3.2.5. Thiết lập quan hệ có tín nhiệm với khách hàng
3.2.6. Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng cáo
3.2.7. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Ngân hàng
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước
3.3.2. Kiến nghị với ACB
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan