[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.2. Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp
1.2.1. Huy động từ vốn chủ sở hữu
1.2.2. Huy động nợ
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.1.1. Thông tin chung về công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM trong ba năm từ 2010-2012
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính
2.3. Thực trạng công tác huy động vốn tại công ty CPXD HNCPM
2.3.1. Cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.3.2. Các phương thức huy động vốn tại công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM
2.4. Đánh giá công tác huy động vốn tại công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM
2.4.1. Đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
2.4.2. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại công ty CP XD Hà Nội CPM
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
3.2. Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.2.2. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có
3.2.3. Giảm vốn bị chiếm dụng
3.2.4. Tăng cường huy động nguồn vốn nội bộ
3.2.5. Phát hành trái phiếu
3.3. Kiến nghị đến cơ quan chức năng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan