[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Đông Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Đông Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay
1.1.3. Nguyên tắc cho vay
1.1.4. Điều kiện cho vay
1.1.5. Phân loại hoạt động cho vay
1.1.5.1. Căn cứ theo thời hạn cho vay
1.1.5.2. Căn cứ theo cách thức cho vay
1.1.5.3. Căn cứ theo tài sản đảm bảo
1.1.5.4. Căn cứ theo phương thức cho vay
1.1.5.5. Căn cứ theo mục đích vay
1.1.6. Ý nghĩa của hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
1.1.6.1. Đối với ngân hàng thương mại
1.1.6.2. Đối với nền kinh tế
1.1.6.3. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
1.2.3. Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay
1.3.2.1. Đối với nền kinh tế
1.3.2.2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.2.3. Đối với các ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÔNG ANH
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh trong giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Một số hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Tình hình lợi nhuận từ hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.3. Quy định chung trong hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.3.2. Quy trình cho vay
2.4. Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
2.4.1. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ vay vốn với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.4.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.4.3.1. Tình hình dư nợ cho vay phân theo kỳ hạn
2.4.3.2. Tình hình dư nợ phân theo ngành nghề kinh doanh
2.4.3.3. Tình hình dư nợ phân theo loại tiền
2.4.4. Doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.5. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.5.1. Các chỉ tiêu định lượng
2.5.1.1. Quy mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.5.1.2. Chấp hành các bước cụ thể của quy trình cho vay
2.5.1.3. Chất lượng nhân sự của ngân hàng
2.5.2. Các chỉ tiêu định tính
2.5.2.1. Vòng quay vốn vay
2.5.2.2. Tỉ lệ nợ quá hạn, nợ xấu
2.5.2.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro
2.5.2.4. Hệ số khả năng bù đắp rủi ro
2.5.2.5. Thu nhập từ hoạt đ ng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh
2.6. Đánh giá hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Đông Anh
2.6.1. Các mặt đã đạt được
2.6.1.1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.6.1.2. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đông Anh
2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.6.2.1. Hạn chế
2.6.2.2. Nguyên nhân các hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÔNG ANH
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
3.1.1. Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại Quân đội - Chi nhánh Đông Anh
3.2.1. Công tác huy động vốn
3.2.2. Chính sách cho vay
3.2.3. Công tác thẩm định tín dụng
3.2.3.1. Thu thập thông tin khách hàng
3.2.3.2. Tăng cường công tác thẩm định cho vay
3.2.3.3. Tăng cường kiểm tra sau khi vay
3.2.3.4. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
3.2.3.5. Duy trì và phát huy các hoạt động giao lưu với khách hàng
3.2.4. Đổi mới công nghệ ngân hàng
3.2.5. Tăng cường chiến lược marketing ngân hàng
3.2.6. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
3.3.3. Kiến nghị đối với các cơ uan Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan