[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Cường Khôi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.4. Vai trò của hiệu quả kinh doanh
1.1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.1.6. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM CƯỜNG KHÔI
2.1. Tổng quan về công ty TNHH TM Cường Khôi
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Cường Khôi
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề của công ty
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công TNHH TM Cường Khôi
2.2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CƯỜNG KHÔI
3.1. Định hướng phát triển công ty
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Vốn lưu động
3.2.3. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan