[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.4 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.5 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng
1.1.6 Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Quản lý và sử dụng vốn lưu động
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho
1.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2 Các chỉ tiêu tổng hợp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức quản lý vốn lưu động
1.4.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY SƠN
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.4 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.1.5 Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp
2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.2.2 Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.2.3 Cơ cấu nợ ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY SƠN
3.1 Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn trong thời gian tới
3.1.1 Những mục tiêu Công ty cần đạt được
3.1.2 Phương hướng hoạt động
3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Duy Sơn
3.2.1 Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu
3.2.2 Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan