[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3 Sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
1.3.2 Các nhân tố bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THHH QUỐC TẾ KHÁNH SINH
2.1 Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Vài nét về Công ty
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.2.1 Giám đốc điều hành
2.1.2.2 Phòng hành chính
2.1.2.3 Phòng tài chính kế toán
2.1.2.4 Phòng kinh doanh
2.1.2.5 Phòng kĩ thuật
2.1.2.6 Phòng sản xuất
2.2.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn 2009 – 2013
2.2.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh từ năm 2011 – 2013
2.2.3.1 Tình hình tài sản
2.2.3.2 Tình hình nguồn vốn
2.2.4 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận năm 2012 và 2013 của Công ty
2.2.5 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh chung
2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
2.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
2.4 Hiệu quả sử dụng vốn
2.4.1 Nguồn vốn kinh doanh
2.4.2 Vốn cố định
2.4.3 Vốn lưu động
2.5 Hiệu quả sử dụng chi phí
2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
2.6.1 Tình hình lao động của Công ty
2.6.3 Chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng lao động
2.7 Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.7.1 Những kết quả đạt được
2.7.2 Hạn chế và nguyên nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh
2.7.2.1 Hạn chế
2.7.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÁNH SINH
3.1 Định hướng của Công ty trong giai đoạn 2014 -2016
3.2 Giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.2.1 Biện pháp nhằm cải thiện vấn đề tài chính
3.2.2 Xúc tiến marketing và phát triển kênh phân phối
3.2.3 Nâng cao trình độ lao động, hiệu quả làm việc của nhân viên
3.2.4 Đẩy mạnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ
3.3 Kiến nghị đói với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan