[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn lưu động
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1 Phân loại theo trạng thái biểu hiện
1.1.3.2 Phân loại theo vai trò đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
1.1.3.3 Phân loại theo nguồn hình thành VLĐ của doanh nghiệp
1.1.4 Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay
1.2.3 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.4 Các chỉ tiêu tổng hợp
1.2.4.1 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.4.2 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của VLĐ
1.2.6 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4 Phương pháp, nội dung dùng trong phân tích
1.4.1 Các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích vốn lưu động
1.4.2 Các phương pháp phân tích
1.4.2.1 Phương pháp so sánh
1.4.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚ GIA
2.1 Khái quát về công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại và Du lịch Phú Gia
2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
2.1.3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú gia
2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động tại công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚ GIA
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
3.2.1 Quản lý sử dụng có hiệu quả tiền mặt:
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi công nợ
3.2.4 Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.5 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho
3.2.6 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.7 Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ quản lý và công nhân
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Du lịch Phú Gia
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng
3.3.3 Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan